Aktualności Aktualności

Zwierzyna w Jamach policzona

Wielkoobszarowa inwentaryzacja zwierzyny to przedsięwzięcie mające na celu określenie ilości dziko żyjącej zwierzyny na terenie Łowieckiego Rejonu Hodowlanego w celu dokonania oceny prowadzonej gospodarki łowieckiej i analizy skuteczności podejmowanych dotychczas działań. Wyniki tej inwentaryzacji pozwolą na określenie docelowych stanów zwierzyny dla poszczególnych obwodów łowieckich, które zostaną zawarte w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych zatwierdzonych do wykonania przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.   

W dniach 18 i 19 marca 2022 roku w Nadleśnictwie Jamy przeprowadzono wielkoobszarową inwentaryzację zwierzyny z wykorzystaniem metody próbnych pędzeń. W tych dniach Służby Leśne nadleśnictwa wraz z myśliwymi z miejscowych kół łowieckich liczeniem objęły ponad 5% powierzchni Grudziądzkiego i Brodnickiego Rejonu Hodowlanego. W czasie pędzeń próbnych na terenie Nadleśnictwa Jamy zinwentaryzowano jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy i zające których ilość została poddana opracowaniu statystycznemu.

Ciekawostką i atrakcją zarazem jest bardzo licznie reprezentowana populacja łosia, który od pewnego czasu jest przyczyną wielu szkód w drzewostanach i wypadków drogowych.

Metod liczenia ilości zwierzyny jest wiele i każda z nich daje wyniki mniej lub bardziej zbliżone do rzeczywistości. Najpowszechniej stosowaną jest metoda całorocznej obserwacji zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają i spadnie świeży śnieg, stosuje się metodę tzw. tropień, polegającą na liczeniu świeżych tropów zwierzyny, wyraźnie widocznych na puszystym i czystym śniegu. Ostatnio coraz powszechniej stosowane są metody naukowe, wykorzystujące różne zdobycze techniki, np. kamerę termowizyjną i zdalnie sterowany dron, który przemierzając przestrzeń ponad terenami leśnymi rejestruje każde źródło ciepła i na tej podstawie określa liczebność zwierzyny. Jednak te metody są kosztowne a ich wyniki budzą wiele niepotrzebnych kontrowersji.