Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł 2022

Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody to hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł, który obchodzony jest 2 lutego. Tegoroczne hasło podkreśla znaczenie działań mających na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie terenów podmokłych dla zapewnienia dobrobytu ludzi i zachowania dobrego stanu środowiska.

Drugiego lutego, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej, w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. W roku 2021 obchodziliśmy 50 rocznicę podpisania w irańskim mieście Ramsar „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych”, którą nazywamy Konwencją RAMSAR. Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day) pierwszy raz obchodzony był w 1997 roku, a każdego roku obchodom towarzyszy inne hasło. Do obszarów wodno-błotnych zalicza się torfowiska, bagna, zbiorniki wodne sztuczne i naturalne, stałe i okresowe, a także wody morskie. Strony Konwencji zobowiązane są do wyznaczenia na swoim terytorium obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Obecnie na liście znajduje się 2435 obszarów o łącznej powierzchni 254 685 425 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Jamy występuje 278 sztuk użytków ekologicznych, głównie bagien i torfowisk o łącznej powierzchni 488,7 ha. Wszystkie podlegają ochronie prawnej; utworzono je z inicjatywy Nadleśnictwa Jamy.

Dane dotyczące obszarów wodno-błotnych dostępne są na stronie Ramsar

Ekosystemy wodno – błotne, czyli śródleśne bagna, torfowiska, jeziora i inne zbiorniki wodne stanowią bardzo istotny element obszarów przyrodniczych. Są rezerwuarem wody podnoszącym bioróżnorodność ekosystemów leśnych i wspomagającym regulację stosunków wodnych.  Bagna i drobne zbiorniki wodne mają charakter stały lub okresowy a najważniejszą ich cechą jest retencja, czyli zdolność gromadzenia i przetrzymywania jej przez określony czas dla wykorzystania w chwili wystąpienia największego zapotrzebowania. 

 

Doceniać - Zarządzać - Odtwarzać - Kochać!

Dlaczego mokradła są tak ważne dla ludzi i przyrody?

Rola mokradeł w przyrodzie jest nieoceniona, wiele im zawdzięczamy - zatrzymują wodę w środowisku, zatrzymują biogeny i zanieczyszczenia, bardzo duża liczba najcenniejszych, zagrożonych i wymagających ochrony gatunków roślin i zwierząt związana jest z mokradłami.

Las dla wody

Leśnicy zdają sobie sprawę z tych funkcji i uwzględniają ją podczas swoich działań. Przykładem jest ochrona bierna fragmentów rezerwatów przyrody wzdłuż rzek Osy i Gardęgi, gdzie brzegi meandrującej rzeki porastają lasy łęgowe. Występują tu liczne chronione rośliny, jak lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi czy dzwonek szerokolistny.

Łączna powierzchnia bagien i drobnych zbiorników wodnych na gruntach Nadleśnictwa Jamy wynosi około 540 ha. Mają charakter stały lub okresowy. W naszym nadleśnictwie bory mieszane bagienne wykształciły się na torfowiskach przejściowych, zajmują  - 133 ha, rosną tutaj sosna pospolita i brzoza omszona.