Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jedną z podstawowych dziedzin wiedzy leśnika. Łączy ona wiedzę wielu pokoleń pracowników naukowych oraz praktyków, aby w obecnych czasach zaowocowała nowymi pokoleniami lasu

Rolą hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących (odnawianie) i kształtowanie nowych (zalesianie) z uwzględnieniem zachodzących procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje prace związane ze zbiorem nasion, produkcją sadzonek, sadzeniem lasu, pielęgnowaniem lasu  do osiągnięcia dojrzałości, a także przygotowaniem do powstania młodego lasu na miejsce wyciętego starodrzewu.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie z wykorzystaniem sił przyrody.


Zadania z hodowli lasu  dla Nadleśnictwa Jamy określone w Planie Urządzania Lasu na lata 2017-2026 przedstawiają się następująco:

 • Odnowienia na powierzchniach otwartych  i zalesienia -2 ha
 • Odnowienia pod osłoną drzewostanu – 1460 ha
 • Pielęgnowanie: upraw – 782 ha
 • Pielęgnowanie młodników – 2565 ha
 • Pielęgnowanie drzewostanów - trzebieże – 11636 ha

 

Potrzeby Nadleśnictwa na materiał sadzeniowy zabezpiecza założona w 2021 r. Szkółka Leśna Łąkorz  o powierzchni 20,06 ha, w tym powierzchnia produkcyjna 6,78 ha. Szkółka składa się z 8 kwater. Szkółka znajduje się na terenie Obrębu Łąkorz. Rocznie na szkółce produkowanych jest 2,5 miliona sadzonek około 35 różnych gatunków leśnych drzew i krzewów leśnych. Nadleśnictwo prowadzi również sprzedaż sadzonek do zalesień i zadrzewień dla odbiorców prywatnych.

 

Sadzonki produkowane są nasion pochodzących z zarejestrowanej bazy nasiennej. Z uwagi  na bogactwo siedliskowe, baza nasienna jest bardzo urozmaicona i obejmuje następujące gatunki: sosnę pospolitą, świerka zwyczajnego, modrzewia europejskiego, jodłę pospolitą, daglezję zieloną, dęb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, brzozę brodawkowatą, olchę czarną, lipę drobnolistną, graba zwyczajnego, czereśnię ptasią, które zawierają się         w następujących obiektach:

 • wyłączone drzewostany nasienne - 59,59 ha
 • gospodarcze drzewostany nasienne - 525,32 ha
 • plantacje nasienne - 3,52 ha
 • plantacyjne uprawy nasienne - 8,08 ha
 • drzewostan zachowawczy - 13,83 ha
 • drzewa mateczne – 29 szt.
 • źródła nasion – 20 szt.


Nadleśnictwo Jamy charakteryzuje się bogatą rzeźba terenu; rozmaitość siedlisk leśnych – od suchych borów sosnowych po wilgotne lasy łęgowe i bardzo mokre olsy, sprzyjają dużej różnorodności występującej roślinności, w tym drzew i krzewów leśnych. Zdecydowanie jednak dominują tu gatunki iglaste,  w tym sosna pospolita zajmuje, która zajmuje 68 % powierzchni, 3% to świerk i modrzew, z gatunków liściastych na największej powierzchni rosną dęby (14%), buki (6%) olchy (5%), brzozy (4 %) i pozostałe liściaste (ok. 3 %). W najbliższych dziesięcioleciach prace hodowlane Nadleśnictwa będą ukierunkowane na zwiększenie udziału  gatunków liściastych takich gatunków jak dąb, lipa, grab, buk, wiąz, jesion i klon.