Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jedną z podstawowych dziedzin wiedzy leśnika. Łączy ona wiedzę wielu pokoleń pracowników naukowych oraz praktyków, aby w obecnych czasach zaowocowała nowymi pokoleniami lasu

Zadaniem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących (odnawianie) i kształtowanie nowych (zalesianie) z uwzględnieniem zachodzących procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje prace związane ze zbiorem nasion, produkcją sadzonek, sadzeniem lasu, pielęgnowaniem lasu  do osiągnięcia dojrzałości, a także przygotowaniem do powstania młodego lasu na miejsce wyciętego starodrzewu.
Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.
Zakres zadań z hodowli lasu  dla Nadleśnictwa Jamy określony w Planie Urządzania Lasu     na lata 2007-2016 przedstawia się następująco:
•    Odnowienia na powierzchniach otwartych  i zalesienia -164 ha
•    Odnowienia pod osłoną drzewostanu – 1164 ha
•    Pielęgnowanie:
gleby  - 1177 ha
upraw – 747 ha
młodników – 2466 ha
Sadzonki produkowane są nasion pochodzących z zarejestrowanej bazy nasiennej. Potrzeby Nadleśnictwa na materiał sadzeniowy zabezpiecza szkółka leśna Lisnowo  o powierzchni 13,65 ha, w tym powierzchnia produkcyjna 7,82 ha i składa się z 7 kwater. Szkółka znajduje się na terenie obrębu Jamy, położona jest nad jeziorem Partęczyny. Średniorocznie zapotrzebowanie na sadzonki wynosi ok. 1 100 tys. szt. Nadleśnictwo prowadzi również sprzedaż sadzonek do zalesień i zadrzewień dla odbiorców prywatnych.
Nadleśnictwo Jamy charakteryzuje się bogatą rzeźba terenu, rozmaitość siedlisk leśnych – od suchych borów sosnowych po wilgotne lasy łęgowe i bardzo mokre olsy, sprzyjają dużej różnorodności drzew i krzewów leśnych (42 gatunki drzew, 21 gatunków krzewów). Zdecydowanie dominują gatunki iglaste,  w tym sosna pospolita zajmuje 74 % powierzchni, 2% świerk i modrzew, z gatunków liściastych na największej powierzchni rosną dęby (13%), olchy (4,5%), brzozy (3 %), pozostał liściaste (ok. 3,5%). W najbliższych dziesięcioleciach prace hodowlane Nadleśnictwa będą ukierunkowane na zwiększenie udziału  gatunków liściastych do ok. 50% takich gatunków jak dąb, lipa, grab, buk, wiąz ,jesion i klon.