Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Jamy nadzoruje lasy prywatnych właścicieli w ramach nadzoru powierzonego przez Starostę powiatowego.

Nadleśnictwo Jamy sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi  w imieniu starosty powiatowego na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego i częściowo brodnickiego o łącznej powierzchni  2 094,51 ha (stan na 01.01.2019 r.). Poszczególni Leśniczowie nadzorują prowadzenie gospodarki leśnej przez właścicieli lasów, służą doradztwem w zakresie hodowli i ochrony lasu oraz pomagają właścicielom gruntów w zakładaniu nowych upraw leśnych.

Więcej na temat.


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024

Informujemy, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.


INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW

W związku z informacją otrzymaną od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą PROW 2014-2020 poddziałania 8.5 informujemy, że w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. odbędzie się kolejny, już trzeci nabór wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych, w ramach poddziałania 8.5, a kolejne nabory planowane są w latach 2021 i 2022. W związku z powyższym przekazujemy Państwu aktualne informacje o możliwościach, warunkach i korzyściach wynikających z inwestowania w jakość przyrodniczą lasów prywatnych.

 

Oprócz możliwości realizacji czyszczeń późnych, przypominamy również o zadaniach mających na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w lasach prywatnych tj.:

  • przebudowie składu gatunkowego drzewostanów, poprzez wprowadzenie drugiego piętra lub podszytu oraz dolesianiu luk - co niewątpliwie sprzyja wzmocnieniu funkcji środowiskowych i ochronnych w lasach prywatnych, oraz
  • zakładaniu remiz leśnych – będących jednocześnie bardzo istotnym elementem zwiększającym różnorodność biologiczną poprzez zakładanie ich z gatunków liściastych wchodzących w skład tzw. domieszek biocenotycznych.

 

Jednocześnie MRiRW informuję, iż obecnie trwają prace nad Planem Strategicznym WPR, który określi sposób realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej. Obok kontynuacji obecnych działań leśnych PROW, MRiRW zamierza wdrożyć nowe interwencje takie jak ochrona i zakładanie zadrzewień śródpolnych i systemów rolno leśnych.