Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajduje sie sześć obszarów chronionego krajobrazu. Są to Obszary Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Doliny Osy i Gardęgi, Doliny Drwęcy, Skarliński, Morawski oraz Sadliński. Obiekty te zajmują obszar 8954,46 ha