Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to prawna forma ochrony przyrody. Są to naturalne lub mało zmienione fragmenty przyrody, na których znacząco ogranicza się lub zaprzestaje gospodarki leśnej.

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajdują się trzy parki krajobrazowe, które chronią walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejscowej przyrody

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem utworzenia obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk oraz gatunków, które uważa się za cenne w skali Europy

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to prawna forma ochrony indywidualnej i są to ,,pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami”.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo to unikatowy element ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.