Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem utworzenia obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk oraz gatunków, które uważa się za cenne w skali Europy

System obszarów Natura 2000 ma na celu zachowanie bogactwa przyrodniczego Europy.
Podstawę prawną tworzenia sieci Natura 2000 stanowi dyrektywa Rady 79/409/EWG  z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, a także dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 
Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
 1)  obszary specjalnej ochrony ptaków;
 2) specjalne obszary ochrony siedlisk;
 3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
 

Na terenie Nadleśnictwa Jamy znajdują się następujące obszary mające znaczenie dla Wspólnoty:

-         PLH040014 – Cytadela Grudziądz
-         PLH040003 – Solecka Dolina Wisły

-         PLH040040 – Zbocza Płutowskie
-         PLH040033 – Dolina Osy

-         PLH040036 – Ostoja Brodnicka
-         PLH280036 – Dolina Kakaju