Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo to unikatowy element ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
Art. 41. 1. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
2. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się jedyne jak do tej pory w Województwie Kujawsko – Pomorskim stanowisko  dokumentacyjne „Białochowo". Powołane zostało na podstawie Rozporządzenia nr 9 / 98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 roku.
Obiekt położony jest na obszarze chronionego krajobrazu strefy krawędziowej doliny Wisły na terenie leśnictwa Dusocin pomiędzy miejscowościami Mokre i Dusocin. Na powierzchni 93,52 ha ochronie podlega unikatowy fragment wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową i fragmentem wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową i skrawkiem dna Basenu Grudziądzkiego, z licznymi niszami źródliskowymi, wąwozami erozyjnymi i pomnikowym zlepieńcem plejstoceńskim.

Na terenie stanowiska dokumentacyjnego wprowadzono następujące zakazy:

1.    chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt (z wyjątkiem zwierząt łownych), niszczenia nor  i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
2.    pozyskiwania (nie dotyczy planowych zabiegów i prac w zakresie gospodarki leśnej), niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3.    wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i  gleby oraz powietrza,
4.    zmiany stosunków wodnych i regulacji strugi,
5.    wydobywania skał i minerałów
6.    niszczenia rzeźby terenu, gleby lub zmiany sposobu użytkowania,
7.    palenia ognisk
8.    ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych
9.    umieszczania na obszarze stanowiska dokumentacyjnego tablic, napisów i ogłoszeń, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną obiektu oraz ochroną porządku i bezpieczeństwa

Powyższe zakazy nie dotyczą:

1.    prowadzenia badań naukowych, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
2.    wykonywania zadań w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania lasu,
3.    prowadzenia akcji ratowniczych i działań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.