Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo to unikatowy element ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, późniejszymi zmianami:
Art. 41.

1. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
2. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się jedyne jak do tej pory w Województwie Kujawsko – Pomorskim stanowisko  dokumentacyjne „Białochowo". Powołane zostało na podstawie Rozporządzenia nr 9 / 98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 roku.
Obiekt położony jest na obszarze chronionego krajobrazu strefy krawędziowej doliny Wisły na terenie leśnictwa Dusocin pomiędzy miejscowościami Mokre i Dusocin. Na powierzchni 93,52 ha ochronie podlega unikatowy fragment wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową i fragmentem wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową i skrawkiem dna Basenu Grudziądzkiego, z licznymi niszami źródliskowymi, wąwozami erozyjnymi i pomnikowym zlepieńcem plejstoceńskim.

Na terenie stanowiska dokumentacyjnego wprowadzono następujące zakazy:
1. chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt (z wyjątkiem zwierząt łownych), niszczenia nor  i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

2. pozyskiwania (nie dotyczy planowych zabiegów i prac w zakresie gospodarki leśnej), niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i  gleby oraz powietrza,

4. zmiany stosunków wodnych i regulacji strugi,

5. wydobywania skał i minerałów

6. niszczenia rzeźby terenu, gleby lub zmiany sposobu użytkowania,

7. palenia ognisk,

8. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych,
9. umieszczania na obszarze stanowiska dokumentacyjnego tablic, napisów i ogłoszeń, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną obiektu oraz ochroną porządku i bezpieczeństwa

Powyższe zakazy nie dotyczą:

1. prowadzenia badań naukowych, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
2. wykonywania zadań w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania lasu,
3. prowadzenia akcji ratowniczych i działań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.