Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŻAWĘ GRUNTU

 

Lasy Państwowe

NADLEŚNICTWO JAMY

Jamy 5

86-318 Rogóźno

tel. 56 46 897 32

e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl

www.jamy.torun.lasy.gov.pl

 

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionego gruntu

 

Nazwa obrębu leśnego

Oddział

pododdział

Gmina

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Numer

działki ewidencyjnej

Powierzchnia w ha

Rodzaj użytku

Łąkorz

98-a

Nowe Miasto Lubawskie

Jamielnik

3098/3

3,5930

R IVB


INFORMACJA O PRZETARGU

.

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 25.08.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jamy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

OGŁOSZENIE II przetarg ustny nieograniczony

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Jamy

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny -  kotłownia o powierzchni 56,80 m2 z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 568/6745 usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jamy 16 położonego na działce ewidencyjnej nr 191/16 w m. Jamy, obręb Gubiny, gmina Rogóźno dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr: TO1U/00035489/6.

 

 1. Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 23.03.2022 roku zn. spr: ES.2101.10.2022 i prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532).
 2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny – kotłownia, usytuowany w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 56,80 m2. Składa się z czterech pomieszczeń. Podłoga w lokalu jest betonowa, drzwi wewnętrzne stalowe a okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną. Z lokalem tym związany jest udział wynoszący 568/6745 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 191/16 o pow. 0,2917 ha o rodzaju użytku B, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr: TO1U/00035489/6.
 3. Dla tej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno zatwierdzonym uchwałą nr XII/62/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29.12.2015 r. nieruchomość ta położona jest w terenie rozwoju zabudowy.
 4. Przedmiotowa nieruchomość tj. lokal niemieszkalny – kotłownia wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wykorzystywany był jako kotłownia i nadal może być w tym celu wykorzystywany.
 5. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 18 740,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści i 00/100 zł) – transakcja zwolniona jest z podatku VAT. Cena wywoławcza została ustalona przy uwzględnieniu postanowienia § 6 ust. 4 rozp. Ministra Środowiska z dnia 2007 r., o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia.
 7. Termin przetargu ustala się  na dzień 14.09.2023 roku o godz. 09:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jamy w miejscowości Jamy w pokoju nr 101 (sala narad, I piętro).
 8. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Tomasz Ornowski, w dni robocze od godz. 730 do 1430 pod numerem 694 425 563 oraz 56 45 130 20.
 9. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej to jest kwotę 3748,00 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem i 00/100 zł) i może być wniesione w gotówce na rachunek bankowy Nadleśnictwa Jamy w banku BNP PARIBAS nr rachunku 79 2030 0045 1110 0000 0075 8290 lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 13.09.2023 roku. Wadium wnoszone w gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na wskazany rachunek bankowy Nadleśnictwa Jamy w terminie wskazanym wyżej. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli oryginalny dokument gwarancji bankowej zostanie doręczony Nadleśnictwu Jamy w terminie wskazanym wyżej.

Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument pozwalający sprawdzić tożsamość uczestnika przetargu oraz dokumenty upoważniające do reprezentowania uczestnika przetargu.
 2. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Sprzedającego.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 4. Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze, bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wymienionym w pkt 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Jamy na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Nadleśnictwa Jamy.
 7. Nabywca ustalony w wyniku przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu – o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosi nabywca.
 9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy


Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Jamy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny -  kotłownia o powierzchni 56,80 m2
z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 568/6745 usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jamy 16 położonego na działce ewidencyjnej nr 191/16 w m. Jamy, obręb Gubiny, gmina Rogóźno dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr: TO1U/00035489/6.

Materiały do pobrania


INFORMACJA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informujemy, że wszystkie postępowania na zamówienia publiczne w Nadleśnictwie Jamy znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jamy/zamowienia-publiczne3


Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkółki Leśnej Łąkorz w Nadleśnictwie Jamy

.

Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2022

.

Materiały do pobrania


Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia frontowego z łupka szarogłazowego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.

Zapytanie ofertowe – Dostawa paliwa drzewnego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

.